Αναζήτηση...

Αναστολέας ΝLC 10

Αναστολέας ΝLC 10

Ο αναστολέας NLC-10 είναι ένα διάλυμα 10% 4-τριτ-βουτυλ-1, 2-διυδροξυβενζολίου = 4-τριτ-βουτυλ-κατεχόλη σε αλειφατικό εστέρα.

Ο αναστολέας NLC-10 χρησιμοποιείται για την παράταση του χρόνου πήξης ενός μείγματος ρητίνης UP/υπεροξειδίου/επιταχυντή στις περιπτώσεις όπου απαιτείται μεγάλος χρόνος εργασιμότητας ή όταν η θερμοκρασία του χώρου εργασίας είναι ιδιαίτερα υψηλή.

Ο ρυθμός επιβράδυνσης εξαρτάται από τον τύπο της ρητίνης και ιδιαίτερα από την θερμοκρασία, υγρασία του χώρου εργασίας. Για τον λόγο αυτό θα πρέπει ο χρήστης να εκτελέσει στον χώρο του τιτλοποίηση της ποσότητας που θα αποδώσει τα καλύτερα αποτελέσματα ως προς το χρόνο πήξης και ταυτόχρονα στις ιδιότητες του πήγματος.

Κατηγορία:

Περιγραφή

Γενικότερα:

Μέγιστη συνιστώμενη δόση NLC-10 0,3 gr ανά 100gr ρητίνης*

*Προσοχή!

Η ποσότητα που προστίθεται:

  • Δεν πρέπει να υπερβαίνει την παραπάνω δόση. Υψηλότερη δόση έχει αρνητική δράση στον ολοκληρωμένο πολυμερισμό του μείγματος και προκαλεί αρνητικές επιπτώσεις στις μηχανικές ιδιότητες.
  • Εξαρτάται ιδιαίτερα από τον τύπο της ρητίνης που χρησιμοποιείται, από την μέθοδο εφαρμογής και από την θερμοκρασία του χώρου εργασίας.
  • Προσθέτουμε τον επιβραδυντή στην ρητίνη, ομογενοποιούμε το μείγμα, κατόπιν προσθέτουμε  τον επιταχυντή, ομογενοποιούμε και στο τέλος προσθέτουμε τον καταλύτη.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.